Verkkosivuston osoite on: https://alkoholiriippuvuus.fi.
Tietosuojaseloste 8.12.2022

ADDIKTUM OY | REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (10 § ja 14 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. (Laadittu 22.10.2018, päivitys 24.10.2019.)
Addiktumilla asioit turvallisesti; huolehdimme henkilötietojesi tietosuojalainsäädännön mukaisesta
käsittelystä.

Emme käytä evästeitä verkkosivustollamme lukuun ottamatta välttämättömiä (teknisiä) evästeitä palvelun tarjoamiseksi. Tämän vuoksi evästesuostumusta koskevaa poikkeusta sovelletaan EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti eikä suostumusta vaadita.

 1. Rekisterinpitäjä

  Addiktum Oy (Y-tunnus 2636693-2)
  PL 40 20521 Turku
 2. Rekisteristä vastaava henkilö

  Marja Harju
  Puh: +358 442406541
  marja.harju@addiktum.fi
 3. Rekisterin nimi: potilasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 • potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 § 1. mom. 5 kohta, 4a§ ja 12 §:n mukaan
  terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen,
  suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.
 • hoitoyksikön toiminnan tilastointi

  5. Rekisterin tietosisältö
 • potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, ajanvaraus
 • potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveys- ja sairaustiedot

  6. Säännönmukaiset tietolähteet
 • potilaan haastattelu
 • aikaisempien hoitopaikkojen sairauskertomukset potilaan luvalla

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 • potilaan suostumuksella
 • jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen
  lasillisen edustajansa suostumuksella.
  Lisäksi nimenomaisen lainsäännöksen nojalla:
 • laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/89) 3§ tartuntatautilaki.

  8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 • potilaan pyynnöstä ja hänen kirjallisella suostumuksellansa.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Atk:lla käsiteltävät tiedot
 • potilasasiakirjat tallennetaan Kanta-palveluun Atostekin sertifioidulla eRa-järjestelmällä.
 • Kantapalvelussa oleviin sairauskertomuksiin, laboratorio vastauksiin sekä e-reseptikeskukseen on pääsy
  vain asiakkaan hoitoon osallistuvalla henkilöllä, hänellä on käytössään tietoturvaan liitetyt salasanat ja
  käyttäjätunnukset. Potilastietojen käyttöä valvotaan tarvittaessa lokitietoja seuraamalla.
  Paperiset sairauskertomukset
 • arkistoidaan hoitoyksikön lukolliseen arkistokaappiin.

  10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
 • potilaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot (HetiL 26§) ja ne voi tarkistaa
  Kantapalvelun Omakannan kautta.
 • potilaalla on oikeus pyytää nähtäväksi lokitiedot, pyyntö on tehtävä kirjallisesti.
 • rekisteripitäjän tulee ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta oikaistava,
  poistettava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva virheellinen tai puutteellinen henkilötieto.
 • oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti potilasta hoitaneelle lääkärille tai muulle hoitoon osallistuneelle
  henkilölle.
 • rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
  kuukauden kuluessa).

  11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 • rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
  henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
 • henkilötietolain 30§ mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
  itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
 • potilasta informoidaan, mikäli rekisteritietojen käyttämistä edellä mainitun kaltaisessa tarkoituksessa
  tehtäisiin.

Addiktum Oy
Y 2636693-2
PL 40, 20521 Turku | 044 240 6541 | info@addiktum.f